Huawei Band 7 2

Huawei Band 7 1
Xiaomi Smart Band 7 1